مدالها شرح گیرنده

پناهجویان

تازه وارد
مدال صادر نشد
منتظر جواب
majid52, Nima8, Soshians
منتظر پرواز
bestmask2002, bipanahyeshua, Carlsberg, javadwd, mrmbigmrm, Nima8, omidvari, Sky
ورود به کشور سوم
admin